Categories
News

Numer jeden Myjnia Samochodowa

Auto Detailing Grodzisk Mazowiecki utworzony zosta? z mi?o?ci do pojazd?w. Zatem nasi Klienci mog? by? spokojni, ?e zajmiemy si? ich pojazdami tak, aby prezentowa?y si? ?wietnie, nawet je?li przejecha?y ju? nawet setki tysi?cy kilometr?w.

W naszym auto spa realizujemy to dzi?ki temu, ?e zajmujemy si? zar?wno ?rodkiem auta, jak i jego elementami zewn?trznymi. Po fachowym wyczyszczeniu ?rodka, nast?puje woskowanie lub glinkowanie wraz z polerka samochodowa, ?eby osi?gn?? wyko?czenie z niemal niewidocznymi skazami.

Opr?cz usuni?cia istniej?cych niedoskona?o?ci lakieru, wskazane jest tak?e zabezpieczenie go na przysz?o??. Zatem w Auto Spa Grodzisk Mazowiecki mo?emy zaaplikowa? warstw? polimerow? , kt?ra zabezpiecza lakier przed negatywnymi czynnikami zewn?trznymi.

Auto detailing to kompleksowe us?ugi, kt?re maj? na celu utrzymanie pojazdu w ?wietnym stanie, nie tylko pod wzgl?dem technicznym, lecz wizualnym. S?owem, aby pojazd wygl?da? jak prawie nowy, nawet je?li na liczniku ma ju? wiele tysi?cy przebytych kilometr?w.

Mo?na to osi?gn?? dzi?ki usuni?ciu zabrudze? z wn?trza samochodu oraz dzi?ki umyciu i polerowaniu zewn?trznej cz??ci auta, aby osi?gn?? wyko?czenie prawie bez skaz.

Najprostsze opcje auto detailingu zawieraj? mycie nadwozia i woskowanie oraz odkurzanie i mycie wn?trza.

Bardzo wa?na jest r?wnie? renowacja lakieru, dzi?ki kt?rej mo?na si? pozby? przebarwie? oraz ma?ych zarysowa?.

Jedn? z mo?liwych opcji, z zakresu auto detailingu jest glinkowanie.

Glinkowanie to dog??bne oczyszczenie lakieru lub innej pow?oki z r??nych nieczysto?ci np. ?ywica, resztki owad?w, sadza, drobiny asfaltu, r??nego rodzaju py? oraz naloty rdzy.

Nale?y podkre?li?, ?e samo glinkowanie nie eliminuje rys, lecz wyci?ga z nich brud, bez zmniejszania grubo?ci lakieru.

W zwi?zku z tym mo?na je bezpiecznie zleca? od czasu do czasu bez ryzyka, ?e uszkodzimy przez to jako?? pow?oki lakierniczej naszego auta.

W Auto Detailing Grodzisk Mazowiecki poza standardowym glinkowaniem, mo?liwe jest te? wykonanie tej us?ugi razem z korekt? lakieru, kt?ra pozwoli usun?? do 70% zarysowa?.

W Auto Detailing Grodzisk Mazowiecki mo?na um?wi? si? na na?o?enie polimeru.

Warstwa polimerowa to specjalny preparat zawieraj?cy sk?adniki organiczne i nieorganiczne, kt?ry nak?ada si? w odpowiedni spos?b na lakier samochodowy.

Cho? pow?oka ta jest cieniutka (jej grubo?? po na?o?eniu to dziesi?tne cz??ci milimetra!), to stanowi pow?ok? zabezpieczaj?c? lakier przed dzia?aniem szkodliwych czynnik?w zewn?trznych. Dlatego te? spe?nia wiele funkcji:

* ?wietnie chroni pojazd nie tylko przed zabrudzeniami, ale r?wnie? przed kwasami, zarysowaniami, promieniowaniem UV i substancjami chemicznymi.

* Idealnie chroni lakier, nadaj?c mu dodatkowo intensywno?? i g??bi?.

* Wyr?wnuje powierzchni? bez niepotrzebnych odbi? i hologram?w.

Pojedyncze polimery s? mniejsze od cz?steczek wody a dzi?ki temu maj? w?a?ciwo?ci hydrofobowe, czyli odpychaj? od siebie cz?steczki wody. Z tego powodu powierzchnia zabezpieczona polimerami jest wodoodporna a pojazd d?u?ej pozostaje czysty, bo brud z trudem do niej przylega.

A kiedy auto w ko?cu jednak ulegnie zabrudzeniu, to dzi?ki tej pow?oce ?atwiej go b?dzie wyczy?ci?.

Auto SPA to pakiet us?ug maj?cych na celu utrzymanie pojazdu w jak najlepszym stanie, ale nie pod wzgl?dem technicznym, lecz estetyki. Czyli po prostu, ?eby pojazd wygl?da? jak nowy, nawet je?li przeby? ju? dziesi?tki, a nawet setki tysi?cy kilometr?w.

Mo?na to osi?gn?? dzi?ki temu, ?e fachowcy profesjonalnie czyszcz? i poleruj? zewn?trzne cz??ci auta, aby osi?gn?? niemal perfekcyjne wyko?czenie. Auto SPA obejmuje te? us?ugi takie jak korekta lakieru, dzi?ki kt?rej mo?na si? pozby? przebarwie?, zmatowie? oraz drobnych zarysowa?.

Istotnym elementem car detailingu jest te? zabezpieczenie i ochrona lakieru na przysz?o??. S?u?? w tym celu specjalistyczne warstwy ochronne (takie jak np. wosk), kt?re po na?o?eniu na karoseri? utrudniaj? przez pewien czas przyklejanie si? zanieczyszcze?.

Jednak auto SPA to nie tylko dzia?ania skoncentrowane na lakierze, lecz tak?e detailing wn?trza. W czasie wykonywania tej us?ugi, wn?trze auta jest dok?adnie czyszczone, tapicerka prana, czy?ci si? tak?e elementy plastikowe.

Dzi?ki ?wietnie wykonanej us?udze auto b?dzie prezentowa? si? naprawd? super, niemal jakby dopiero opu?ci? salon. Dlatego o auto trzeba regularnie dba?, aby m?c cieszy? si? nim przez d?ugi czas.

Pomimo, ?e du?o r??nych spraw mo?e wp?yn?? na decyzj? o zakupie auta, to u jej podstaw zwykle b?dzie ch?? posiadania w?asnego ?rodka transportu. Nale?y jeszcze zaznaczy?: niezawodnego ?rodka lokomocji, dlatego te? wszyscy wiemy, ?e przegl?dy techniczne, to sprawa podstawowa.

Ale wi?kszo?? z nas ? w?a?cicieli samochod?w ? wola?aby r?wnie?, aby nasze pojazdy dobrze prezentowa?y si? nie tylko, gdy s? nowe, ale ca?y czas. Rozwi?zaniem mo?e by? auto detailing.

Auto detailing to zestaw us?ug , kt?re koncentruj? si? na wygl?dzie samochodu. Do tego zestawu zalicza si? precyzyjne mycie r?czne auta oraz sprz?tanie jego wn?trza. Nast?pnie ma miejsce glinkowanie i polerowanie maj?ce na celu osi?gni?cie jak najlepszego wygl?du lakieru. Mo?na tak?e zabezpieczy? go na przysz?o?? poprzez na?o?enie warstwy polimerowej, chroni?cej lakier przed negatywnym dzia?aniem r??nego rodzaju czynnik?w.

Po takiej specjalnej sesji, ka?dy samoch?d b?dzie ?wietnie si? prezentowa?, nawet je?li na liczniku ma ju? wiele tysi?cy przejechanych kilometr?w.

Mycie samochodu to jedna z kluczowych czynno?ci, kt?r? powinno si? wykonywa? cyklicznie, aby samoch?d dobrze si? prezentowa?.

Samoch?d mo?na oczywi?cie wyczy?ci? samemu r?cznie, ale trzeba mie? na uwadze, ?e nieodpowiednio dobrane preparaty oraz ?cierki do mycia, mog? zarysowa? pow?ok? lakierow?. Poza tym, nie ka?dy ma mo?liwo?ci (np. mieszka?cy blok?w) oraz czas, aby umy? samoch?d samemu.

Podobnie wygl?da sytuacja w przypadku myjni automatycznej: stare i zniszczone szczotki mog? zniszczy? pow?ok? lakierow?, poza tym, pojazdy cz?sto opuszczaj? tak? myjni? niedomyte. Z kolei niew?a?ciwe obs?ugiwanie myjni bezdotykowych, szczeg?lnie gdy wyst?puj? ju? na lakierze zarysowania, mo?e spowodowa? jego dalsze uszkodzenie.

Je?li natomiast powierzymy nasz samoch?d profesjonalist?, mo?emy by? pewni, ?e:

*U?yj? najodpowiedniejsze dla naszego auta preparaty,

*Wykorzystywa? b?d? w?a?ciwych g?bek oraz szczotek,

*Pedantycznie doczyszcz? nawet bardzo silnie zabrudzone zakamarki,

*Odkurz? nasz samoch?d w ?rodku,

*Je?li b?dzia taka potrzeba, dokonaj? drobnych korekt lakieru lub jego polerowania.

Odje?d?aj?c samochodem po tak fachowym myciu, w?a?ciciel z ca?? pewno?ci? poczuje si?, jakby jecha? nowszym samochodem.

Lakier samochodowy ? co go psuje?

Lakier samochodowy wystawiony jest na dzia?anie wielu r??nych czynnik?w zewn?trznych np. promieniowanie UV, zmiany temperatur, mr?z. Dodatkowo asfalt, s?l albo piasek uderzaj?ce w pojazd podczas jazdy, z up?ywem czasu powoduj? degradacj? lakieru samochodowego. Nawet wizyta w myjni automatycznej albo bezdotykowej mog? uszkodzi? lakier.

Co to jest polerka lakieru?

Chocia? na wiele z wymienionych spraw nie mamy wp?ywu i stopniowa degradacja lakieru jest jest tylko kwesti? czasu, to jednak dzi?ki specjalistycznemu polerowaniu mo?liwe jest przywr?cenie blasku i korekta lakieru.

Polerka auta to proces ?cierania lakieru a? do usuni?cia cienkiej, zniszczonej warstwy zawieraj?cej rysy, mikrouszkodzenia oraz odbicia.

Jak przygotowywany jest samoch?d do polerowania?

Polerowanie lakieru to zabieg kilkuetapowy, kt?ry musi by? poprzedzony dok?adnym umyciem samochodu. Jest to niezb?dn?, aby zupe?nie pozby? si? brudu, piasku i wszystkich zanieczyszcze? organicznych, kt?re mog?yby negatywnie wp?yn?? na polerk?. Nast?pnie pojazd musi ca?kowicie wyschn??.

Bardzo wa?nym etapem wst?pnym jest r?wnie? ochrona tych cz??ci samochodu, kt?re s? blisko lakieru, a nie zostan? polerowane, jak np. klamki, ramy szyb i lamp, listwy. Aby to zrobi? okleja si? je wysokiej jako?ci ta?m?, aby uchroni? je przed przedostaniem si? na nie pasty.

Polerowanie samochodu

Sama polerka lakieru musi przebiega? w systematyczny spos?b. Oznacza to, ?e skupiamy si? na ma?ej cz??ci karoserii i dopiero po wykonaniu wszystkich zabieg?w przechodzimy do nast?pnego. Dzi?ki temu pasta polerska nie wyschnie, polerowanie jest dok?adniejsze a efekt finalny bardziej spektakularny.

Czynno?ci zwi?zane z polerk? zawieraj? na?o?enie specjalistycznej pasty na karoseri?, dok?adne rozprowadzenie jej a w dalszej kolejno?ci w?a?ciwe polerowanie r?czne albo za pomoc? specjalnego urz?dzenia. Musi ono by? wykonywane starannie i wolno, kierunkowo, a nie chaotycznie, a dzi?ki temu rysy minimalizowane s? szybciej i dok?adniej.

Na koniec usuwamy resztki pasty przecieraj?c fragment, kt?rym si? zajmowali?my wilgotn? szmatk? i zabieramy si? do nast?pnego fragmentu karoserii.

Po zako?czeniu polerowania ca?ego samochodu dodatkowo mo?na nanie?? na niego warstw? wosku chroni?c? lakier przed promieniami UV.

Jak wygl?da auto po polerowaniu?

Rezultaty polerowania karoserii s? spektakularne a pojazd po takiej korekcie lakieru na pewno przyci?ga uwag?. Lakier jest l?ni?cy i g?adki, co skutkuje tym, ?e zaniczyszczenia i woda ?atwiej z niego sp?ywaj?. Kolor jest wyrazisty i g??boki a hologramy i zarysowania na lakierze ? niewidoczne. Samoch?d og?lnie prezentuje si? o wiele lepiej, co oczywi?cie ma odzwierciedlenie w jego wycenie.

Jak utrzyma? na d?u?ej efekt polerowania?

Je?li chcemy, aby spektakularny efekt uzyskany podczas polerowania lakieru utrzyma? si? d?ugo, powinni?my dba? o nasz samoch?d. Chodzi tu przede wszystkim o jego mycie ? powinni?my zrezygnowa? z automatycznych myjni. Opr?cz tego, ?e mog? w nich znajdowa? si? s?abe jako?ciowo lub podniszczone szczotki, to znajduj?ce si? na nich drobiny piasku mog? zn?w zniszczy? lakier.

O wiele lepszym rozwi?zaniem jest mycie r?czne. Ale te? trzeba zwr?ci? uwag? na w?a?ciwe, wysokiej jako?ci przybory, jak np. ?cierki.

Najlepszym rozwi?zaniem jest, aby auto by?o parkowane w gara?u. Je?li jednak to nie jest mo?liwe, warto pomy?le? o woskowaniu lub na?o?eniu polimeru. Bardzo cienka pow?oka tego rodzaju tworzy warstw? zabezpieczaj?c? karoseri? przed szkodliwymi czynnikami zewn?trznymi.

Polerowa? samemu czy u profesjonalisty?

Za polerowanie samochodu mo?na zabra? si? samemu. Ale trzeba by? przygotowanym na po?wi?cenie na to du?o czasu, a mo?e nawet ca?ego weekendu.

Poza tym jest niebezpiecze?stwo, ?e niepoprawne polerowanie mo?e przynie?? wi?cej szkody ni? po?ytku. Koncentruj?c si? na eliminowaniu rys, mo?emy przegrza? lakier albo utworzy? hologramy.

St?d lepiej jednak powierzy? t? prac? profesjonalistom, kt?rzy maj? w tym do?wiadczenie. A samemu po prostu p??niej cieszy? si? odnowionym samochodem na d?u?ej.

auto detailing grodzisk mazowiecki
auto detailing grodzisk
car detailing grodzisk mazowiecki
polerka samochodowai
car detailing grodzisk

https://najlepszamyjniasamochodowa495.blogspot.com/